messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หาดขาม
อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
cast แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-RSS
rss_feed โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปข.ถ. 58-001 สายยางชุม - รวมไทย หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7 ตามรายละเอียดการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม พร้อมป้ายโครงการ
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยยายช่วย หมู่ที่ 4 ตามรายละเอียดการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม พร้อมป้ายโครงการ
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยมานพ หมู่ที่ 11 ตามรายละเอียดการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม พร้อมป้ายโครงการ
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม ) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 65
rss_feed จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 53
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยหุบหลง หมู่ที่ 6 ตามรายละเอียดการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม พร้อมป้ายโครงการ
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 60
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยตาโชย หมู่ที่ ๓ ตามรายละเอียดการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม พร้อมป้ายโครงการ
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 46
rss_feed โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 67
rss_feed จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566 สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 53
rss_feed จ้างเหมาออกแบบศาลาอเนกประสงค์ พร้อมงานอื่น ๆ จำนวน ๘ โครงการ ตามรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขามกำหนด
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
rss_feed ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกแบบดับเบิ้ลแค็บ (ดีเซล) ของ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 54
rss_feed ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกแบบดับเบิ้ลแค็บ (ดรเซล) ของ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 52
rss_feed โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม ) โรงเรียน ในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน ของ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 55
rss_feed ปรับปรุงผิวจราจร ภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม หมู่ที่ 10 ตามรายละเอียดการปรับปรุงขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม พร้อมป้ายโครงการ
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 64
rss_feed โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปข ถ. ๕๘-๐๐๙ สายพุบอน - ย่านซื่อ หมู่ที่ ๘ และหมู่ที่ ๙ บ้านพุบอน และบ้านย่านซื่อ ตำบลหาดขาม ตามรายละเอียดการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม พร้อมป้ายโครงการ
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 99
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยข้างวัดรวมไทย หมู่ที่ ๗ ตามรายละเอียดการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม พร้อมป้ายโครงการ
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 103
rss_feed โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม ) โรงเรียน สำหรังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๔ ศูนย์
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 118
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายซอยยายดา หมู่ที่ ๑๑ ตามรายละเอียดการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม พร้อมป้ายโครงการ
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 118
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยยายดา หมู่ที่ ๑๑ ตามรายละเอียดการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม พร้อมป้ายโครงการ
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 130
rss_feed จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๔ ศูนย์
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 144
rss_feed จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๔ ศูนย์
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 142
rss_feed โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ อปพร
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 144
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายซอยเขาตาโก้ หมู่ที่ ๙
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 164
1 - 23 (ทั้งหมด 23 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม