องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หาดขาม
อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม เลขที่ 191 หมู่ 10 ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77150 โทรศัพท์ : 0-3282-2269-71 โทรสาร : 0-3282-2269 ต่อ 12

งานทะเบียนพาณิชย์
account_box สำนักปลัด
นางบุญรัตน์ ตกค้าง
หัวหน้าสำนักปลัด
นางบุญรัตน์ ตกค้าง
หัวหน้าสำนักปลัด
นายรชฏ ท้าวกัลยา
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติงาน
นายรชฏ ท้าวกัลยา
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติงาน
นางสาวธีระนุช แพใหญ่
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางสาวธีระนุช แพใหญ่
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางสาวศันสนีย์ เปรมปรีด์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวศันสนีย์ เปรมปรีด์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวศิริลักษณ์ ลาภร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวศิริลักษณ์ ลาภร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวปาจรีย์ พันธ์เจริญ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวปาจรีย์ พันธ์เจริญ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวณัฐวราพร แก้วสะอาด
นิติกรชำนาญการ
นางสาวณัฐวราพร แก้วสะอาด
นิติกรชำนาญการ
นางสาวอารีย์ ธีระกุล
จพง.ธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวอารีย์ ธีระกุล
จพง.ธุรการปฏิบัติงาน
ว่าง
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน
ว่าง
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน
นางสาวบุปผาชาติ บุญเม่ง
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวบุปผาชาติ บุญเม่ง
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวนรมล กลิ่นเมือ
ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวนรมล กลิ่นเมือ
ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวอลิสา ผุดเผือก
ผช.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นางสาวอลิสา ผุดเผือก
ผช.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นายประมวล แจ้งประจักษ์
ผช.จนท.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายประมวล แจ้งประจักษ์
ผช.จนท.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายนพพร คำมา
พนง.ขับรถยนต์สำนักงานปลัด
นายนพพร คำมา
พนง.ขับรถยนต์สำนักงานปลัด
นายประเทือง จันทร์ศรี
พนง.ขับรถยนต์สำนักงานปลัด
นายประเทือง จันทร์ศรี
พนง.ขับรถยนต์สำนักงานปลัด
นายทำนุ โพธิ์ทอง
พนง.ขับรถเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายทำนุ โพธิ์ทอง
พนง.ขับรถเครื่องจักรกลขนาดเบา
นางสาวอริษา เสียงใหญ่
ผช.เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นางสาวอริษา เสียงใหญ่
ผช.เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นางสาวอริสา นาคคล้ำ
แม่บ้าน
นางสาวอริสา นาคคล้ำ
แม่บ้าน
นายวินัย บุญเกิด
ยาม
นายวินัย บุญเกิด
ยาม
นางสาวศนิษา สัมพคุณ
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวศนิษา สัมพคุณ
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสิริลักษณ์ เทพพิชิตสมุทร
คนงานทั่วไป
นางสาวสิริลักษณ์ เทพพิชิตสมุทร
คนงานทั่วไป
นายพงษ์นุ บุญเกิด
คนงานทั่วไป
นายพงษ์นุ บุญเกิด
คนงานทั่วไป
นางสาวสุวรรณณา มากมูล
นักการภารโรง
นางสาวสุวรรณณา มากมูล
นักการภารโรง
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายนิกร กลิ่นเกลี้ยง
ปลัด ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.หาดขาม
โทร : 089-828-9251
นายนิกร กลิ่นเกลี้ยง
ปลัด ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.หาดขาม
โทร : 089-828-9251
แบบสำรวจ

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 140