messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หาดขาม
อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
account_box กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางสาวรวีวรรณ คีรีนิล
ผู้อำนวยการกองศึกษา
นายศุภโชค ฤกษ์งาม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวณัฏฐิชา เปรมปรี
ครูผู้ดูแลเด็ก
หัวหน้าศูนย์โป่งกะสัง
นางรจรินทร์ เตี้ยแจ้
ครูผู้ดูแลเด็ก
หัวหน้าศูนย์ย่านซื่อ
นางสาวสาคร จันทร์กล่ำ
ครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์ไร่บน
นางสาว ณฐมน เกตุรัตน์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางสาวกนกพร ทิพย์พิมล
นักสันทนาการปฏิบัติการ
นางสาวสุชาดา แห้งสะอาด
ผช.จพง.ธุรการ
นางสาวอัญชลีกร ยิ้มภากร
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
(ศพด.บ้านไร่บน)
นางสาวจารุวรรณ ดำรง
คนงานทั่วไป
นางสาวนันนภัชสรณ์ ลาภร
ผู้ดูแลเด็กเล็ก
นางสาวสุรีรัตน์ พุ่มพวง
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
(ศพด.บ้านรวมไทย)
นางวันเพ๊ญ จิ้มลิ้ม
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
(ศพด.ย่านซื่อ)
นางสาวณัฐวราพร จับใจ
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
(ศพด.โป่งกะสัง)
นางสาวปัญจารัตน์ แก้วเม้า
ผู้ดูแลเด็ก
(ศพด.บ้านไร่บน)
นางสาว วรรณวิษา กิตชัย
ผู้ดูแลเด็กเล็ก
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่บน)

× องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม