องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หาดขาม
อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม เลขที่ 191 หมู่ 10 ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77150 โทรศัพท์ : 0-3282-2269-71 โทรสาร : 0-3282-2269 ต่อ 12

งานทะเบียนพาณิชย์
account_box คณะผู้บริหาร

อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง!

ข้อมูลจะแสดงเมื่อคณะกรรมการเลือกตั้ง ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง

account_box สภา อบต.

อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง!

ข้อมูลจะแสดงเมื่อคณะกรรมการเลือกตั้ง ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง

account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายนิกร กลิ่นเกลี้ยง
ปลัด อบต.หาดขาม
โทร : 089-828-9251
นายนิกร กลิ่นเกลี้ยง
ปลัด อบต.หาดขาม
โทร : 089-828-9251
นางบุญรัตน์ ตกค้าง
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 086-170-4563
นางบุญรัตน์ ตกค้าง
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 086-170-4563
นางสาวพรพรรณ กุญแจนาค
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 091-782-6671
นางสาวพรพรรณ กุญแจนาค
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 091-782-6671
นายมงคล พ่วงจาด
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 083-231-2165
นายมงคล พ่วงจาด
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 083-231-2165
นายศุภโชค ฤกษ์งาม
รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 091-813-8709
นายศุภโชค ฤกษ์งาม
รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 091-813-8709
นางสาววรรีวรรณ คีรีนิล
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 090-992-7796
นางสาววรรีวรรณ คีรีนิล
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 090-992-7796
account_box สำนักปลัด
นางบุญรัตน์ ตกค้าง
หัวหน้าสำนักปลัด
นางบุญรัตน์ ตกค้าง
หัวหน้าสำนักปลัด
นายรชฏ ท้าวกัลยา
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติงาน
นายรชฏ ท้าวกัลยา
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติงาน
นางสาวธีระนุช แพใหญ่
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางสาวธีระนุช แพใหญ่
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางสาวศันสนีย์ เปรมปรีด์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวศันสนีย์ เปรมปรีด์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวศิริลักษณ์ ลาภร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวศิริลักษณ์ ลาภร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวปาจรีย์ พันธ์เจริญ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวปาจรีย์ พันธ์เจริญ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวณัฐวราพร แก้วสะอาด
นิติกรชำนาญการ
นางสาวณัฐวราพร แก้วสะอาด
นิติกรชำนาญการ
นางสาวอารีย์ ธีระกุล
จพง.ธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวอารีย์ ธีระกุล
จพง.ธุรการปฏิบัติงาน
ว่าง
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน
ว่าง
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน
นางสาวบุปผาชาติ บุญเม่ง
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวบุปผาชาติ บุญเม่ง
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวนรมล กลิ่นเมือ
ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวนรมล กลิ่นเมือ
ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวอลิสา ผุดเผือก
ผช.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นางสาวอลิสา ผุดเผือก
ผช.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นายประมวล แจ้งประจักษ์
ผช.จนท.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายประมวล แจ้งประจักษ์
ผช.จนท.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายนพพร คำมา
พนง.ขับรถยนต์สำนักงานปลัด
นายนพพร คำมา
พนง.ขับรถยนต์สำนักงานปลัด
นายประเทือง จันทร์ศรี
พนง.ขับรถยนต์สำนักงานปลัด
นายประเทือง จันทร์ศรี
พนง.ขับรถยนต์สำนักงานปลัด
นายทำนุ โพธิ์ทอง
พนง.ขับรถเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายทำนุ โพธิ์ทอง
พนง.ขับรถเครื่องจักรกลขนาดเบา
นางสาวอริษา เสียงใหญ่
ผช.เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นางสาวอริษา เสียงใหญ่
ผช.เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นางสาวอริสา นาคคล้ำ
แม่บ้าน
นางสาวอริสา นาคคล้ำ
แม่บ้าน
นายวินัย บุญเกิด
ยาม
นายวินัย บุญเกิด
ยาม
นางสาวศนิษา สัมพคุณ
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวศนิษา สัมพคุณ
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสิริลักษณ์ เทพพิชิตสมุทร
คนงานทั่วไป
นางสาวสิริลักษณ์ เทพพิชิตสมุทร
คนงานทั่วไป
นายพงษ์นุ บุญเกิด
คนงานทั่วไป
นายพงษ์นุ บุญเกิด
คนงานทั่วไป
นางสาวสุวรรณณา มากมูล
นักการภารโรง
นางสาวสุวรรณณา มากมูล
นักการภารโรง
account_box กองคลัง
นางพรพรรณ กุญแจนาค
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
นางพรพรรณ กุญแจนาค
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
นางพรพรรณ กุญแจนาค
หัวหน้าฝ่ายบัญชี
นางพรพรรณ กุญแจนาค
หัวหน้าฝ่ายบัญชี
นางสาวอุบล กุญแจนาค
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางสาวอุบล กุญแจนาค
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางสาวศิริวรรณ คีรีนิล
นักวิชาการคลัง ระดับปฏิบัติการ
นางสาวศิริวรรณ คีรีนิล
นักวิชาการคลัง ระดับปฏิบัติการ
นางสาวปราณี สุขสม
เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นางสาวปราณี สุขสม
เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นางสาวกฤชากรณ์ รื่นรวย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นางสาวกฤชากรณ์ รื่นรวย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นางสาวจำปี ศรีสุก
ผช.เจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวจำปี ศรีสุก
ผช.เจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวดาวเรือง ปิ่นระโรจน์
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
นางสาวดาวเรือง ปิ่นระโรจน์
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
นางสาวเบญณาภา สิงห์เล็ก
ผช.จพง.จัดเก็บรายได้
นางสาวเบญณาภา สิงห์เล็ก
ผช.จพง.จัดเก็บรายได้
นางสาวเบ็ญจพร เรืองแย
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
นางสาวเบ็ญจพร เรืองแย
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
นางสาวพัศนีย์ ชนะภัย
คนงานทั่วไป
นางสาวพัศนีย์ ชนะภัย
คนงานทั่วไป
นายทศพล วัดเพชร
พนักงานขับรถยนต์
นายทศพล วัดเพชร
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวกัณฑาภรณ์ อัดแสง
คนงานทั่วไป
นางสาวกัณฑาภรณ์ อัดแสง
คนงานทั่วไป
account_box กองช่าง
นายมงคล พ่วงจาด
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
นายมงคล พ่วงจาด
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
นายมงคล พ่วงจาด
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายมงคล พ่วงจาด
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นางสาวสุภาวดี เกาะเกตุ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวสุภาวดี เกาะเกตุ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวภวรรณตรี จับใจ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นางสาวภวรรณตรี จับใจ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นางสาวนิภาพร วัฒนธรรม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวนิภาพร วัฒนธรรม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายรัชพล เขียวเพชร
ผช.ช่างไฟฟ้า
นายรัชพล เขียวเพชร
ผช.ช่างไฟฟ้า
นายเกรียงศักดิ์ เสือใหญ่
ผู้ช่วยช่างโยธา
นายเกรียงศักดิ์ เสือใหญ่
ผู้ช่วยช่างโยธา
นายดนัย จุคำ
พนังงานขับรถยนต์กองช่าง
นายดนัย จุคำ
พนังงานขับรถยนต์กองช่าง
นายสุวรรณ สุุทธิกานนท์
คนงานทั่วไป
นายสุวรรณ สุุทธิกานนท์
คนงานทั่วไป
นายกชกร แพรสิน
คนงานทั่วไป
นายกชกร แพรสิน
คนงานทั่วไป
account_box กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
นายศุภโชค ฤกษ์งาม
รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายศุภโชค ฤกษ์งาม
รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายวิวัฒน์ วอนยิน
ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ
นายวิวัฒน์ วอนยิน
ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวนัทรมน เขียวเพชร
คนงานทั่วไป
นางสาวนัทรมน เขียวเพชร
คนงานทั่วไป
นางสาวศรุตา คัมภิรานนท์
คนงานทั่วไป
นางสาวศรุตา คัมภิรานนท์
คนงานทั่วไป
นายคุณภัทร คีรีนิล
พนักงานขับรถยนต์
นายคุณภัทร คีรีนิล
พนักงานขับรถยนต์
account_box กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางสาวรวีวรรณ คีรีนิล
ผู้อำนวยการกองศึกษา
นางสาวรวีวรรณ คีรีนิล
ผู้อำนวยการกองศึกษา
นายศุภโชค ฤกษ์งาม
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นายศุภโชค ฤกษ์งาม
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสุวารี แสงนิล
ครูผู้ดูแลเด็ก
หัวหน้าศูนย์รวมไทย
นางสุวารี แสงนิล
ครูผู้ดูแลเด็ก
หัวหน้าศูนย์รวมไทย
นางสาวณัฏฐิชา เปรมปรี
ครูผู้ดูแลเด็ก
หัวหน้าศูนย์โป่งกะสัง
นางสาวณัฏฐิชา เปรมปรี
ครูผู้ดูแลเด็ก
หัวหน้าศูนย์โป่งกะสัง
นางรจรินทร์ เตี้ยแจ้
ครูผู้ดูแลเด็ก
หัวหน้าศูนย์ย่านซื่อ
นางรจรินทร์ เตี้ยแจ้
ครูผู้ดูแลเด็ก
หัวหน้าศูนย์ย่านซื่อ
นางสาวสาคร จันทร์กล่ำ
ครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์ไร่บน
นางสาวสาคร จันทร์กล่ำ
ครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์ไร่บน
นางสาวสุชาดา แห้งสะอาด
ผช.จนพ.ธุรการ
นางสาวสุชาดา แห้งสะอาด
ผช.จนพ.ธุรการ
นางสาวสุนิสา อัสแสง
ผู้ดูแลเด็ก
(ศพด.บ้านโป่งกะสัง)
นางสาวสุนิสา อัสแสง
ผู้ดูแลเด็ก
(ศพด.บ้านโป่งกะสัง)
นางสาวจารุวรร ดำรง
คนงานทั่วไป
นางสาวจารุวรร ดำรง
คนงานทั่วไป
นางสาวอัญชลีกร ยิ้มภากร
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
(ศพด.บ้านไร่บน)
นางสาวอัญชลีกร ยิ้มภากร
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
(ศพด.บ้านไร่บน)
นางสาวสุรีรัตน์ พุ่มพวง
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
(ศพด.บ้านรวมไทย)
นางสาวสุรีรัตน์ พุ่มพวง
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
(ศพด.บ้านรวมไทย)
นางวันเพ๊ญ จิ้มลิ้ม
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
(ศพด.ย่านซื่อ)
นางวันเพ๊ญ จิ้มลิ้ม
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
(ศพด.ย่านซื่อ)
นาวสาณัฐวราพร จับใจ
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
(ศพด.โป่งกะสัง)
นาวสาณัฐวราพร จับใจ
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
(ศพด.โป่งกะสัง)
นางสาวปัญจารัตน์ แก้วเม้า
ผู้ดูแลเด็ก
(ศพด.บ้านไร่บน)
นางสาวปัญจารัตน์ แก้วเม้า
ผู้ดูแลเด็ก
(ศพด.บ้านไร่บน)
บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหารองค์กร
นายนิกร กลิ่นเกลี้ยง
ปลัด ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.หาดขาม
โทร : 089-828-9251
นายนิกร กลิ่นเกลี้ยง
ปลัด ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.หาดขาม
โทร : 089-828-9251
แบบสำรวจ

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 129