ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ Canon G๔๐๑๐ ของ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.หาดขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง