ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค ๙๙๐๔ ประจวบคีีรีขันธ์ ของ กองช่าง อบต.หาดขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง