ชื่อเรื่อง : ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ของ สำนักงานปลัด อบต.หาดขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง