ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ ของ สำนักงานปลัด อบต.หาดขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง