ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ ของ สำนักงานปลัด อบต.หาดขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง