ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ รายการ ของ กองคลัง อบต.หาดขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง