ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ ของ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.หาดขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง