ชื่อเรื่อง : ซื้อซื้อสื่อการเรียนการสอน(รายหัว) วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก จำนวน 40 รายการ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรวมไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง