ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย ของ สำนักงานปลัด อบต.หาดขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง