ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ของ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม อบต.หาดขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง