ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร ของ กองคลัง อบต.หาดขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง