ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร ของ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.หาดขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง