องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หาดขาม
อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม
รายละเอียด : เมื่อวันที่ 24 ม.ค.65 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม ที่ 26/2565 ซึ่งมีคณะกรรมการประกอบไปด้วย ผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล บุคคลภายนอก ได้แก่ ผู้แทนภาคราชการ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุติจากหมู่บ้าน/ชุมชน โดยประชุมหารือในเรื่องการคัดเลือกประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม ซึ่งผู้ได้รับการคัดเลือกแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการ ได้แก่ นายทำนุ โพธิ์ทอง ผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม หมู่ที่ 6 และผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเลขานุการ ได้แก่ นางบุญรัตน์ ตกค้าง หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้โพส : admin


× องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม