องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หาดขาม
อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
folder คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชีและการพัสดุ อปท. poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานของนักทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
insert_drive_file คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน และขอความเป็นธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file คู่มือการใช้งาน e-PlanNACC สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
insert_drive_file คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
insert_drive_file คู่มือประชาชนสำหรับการรับรู้ข่าวสารและการมีส่วนร่วมฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 161
insert_drive_file คู่มือประชาชนให้ความรู้พลเมืองเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและการเลือกตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 158
insert_drive_file คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 165
insert_drive_file คู่มือแนวทางการบริหารจัดการสถานสงเคราะห์สัตว์ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 174
insert_drive_file คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในพื้นที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 150
insert_drive_file คู่มือการบันทึกข้อมูลระบบ e-GP poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 160
insert_drive_file คู่มือการติดตั้งอุปกรณ์และทดสอบเครื่องอ่านบัตร poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 148
insert_drive_file คู่มือการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 148
insert_drive_file คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 150
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 168
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 160
1 - 20 (ทั้งหมด 20 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม