องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หาดขาม
อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม เลขที่ 191 หมู่ 10 ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77150 โทรศัพท์ : 0-3282-2269-71 โทรสาร : 0-3282-2269 ต่อ 12

งานทะเบียนพาณิชย์
folder หนังสือสั่งการ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ
insert_drive_file หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ปีงบประมาณ 2563-2564
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2562
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file ระเบียบคณะกรรมการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562
เผยแพร่วันที่ : 12 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2-3 พ.ศ. 2543
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่4 พ.ศ. 2561
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
1 - 20 (ทั้งหมด 28 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายนิกร กลิ่นเกลี้ยง
ปลัด ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.หาดขาม
โทร : 089-828-9251
นายนิกร กลิ่นเกลี้ยง
ปลัด ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.หาดขาม
โทร : 089-828-9251
แบบสำรวจ

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 161