messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หาดขาม
อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
folder แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (2552-2555) ส่วนที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2552 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview201
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (2552-2555) ส่วนที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2552 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview175
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (2552-2555) ส่วนที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2552 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview175
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (2552-2555) ส่วนที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2552 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview198
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (2552-2555) ส่วนที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2552 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview164

date_range แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.หาดขาม พ.ศ.2566-2570 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview379
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview205
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview185
ประกาศอบต.เรื่องใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview181
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมครั้งที่3ขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม grade
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12

folder แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview46
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview110
find_in_page ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview54
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview190

assistant_photo แผนอัตรากำลัง
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview27
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566(ปรับปรุงครั้งที่ 1) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview224
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
หลักเกณฑ์การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร ปี 2564
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
หลักเกณฑ์การบรรจุและการแต่งตั้งบุคลากร ประำจปีงบประมาณ 2564
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9

folder แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี / ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview147
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22
ประกาศอบต.เรื่องประกาศใช้ข้อบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของอบต.หาดขาม poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview188
ประกาศอบต.เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview226
การเผยแพร่ข้อความประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview188


× องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม