ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการดำเนินนโยบายสำคัญของรัฐบาล ครั้งที่ 20/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
86
11 มิ.ย. 2563
42 ประชาสัมพันธ์การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณา
51
08 มิ.ย. 2563
43 การตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
121
29 พ.ค. 2563
44 ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสราง (ภ.ด.ส.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
135
29 พ.ค. 2563
45 แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการดำเนินนโยบายสำคัญของรัฐบาล ครั้งที่ 19/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
80
27 พ.ค. 2563
46 แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการดำเนินนโยบายสำคัญของรัฐบาล ครั้งที่ 18/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
82
26 พ.ค. 2563
47 ประกาศอบต.เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม ดาวน์โหลดเอกสาร
103
21 พ.ค. 2563
48 ประกาศอบต.เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม ดาวน์โหลดเอกสาร
110
21 พ.ค. 2563
49 ประกาศอบต.เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม ดาวน์โหลดเอกสาร
111
21 พ.ค. 2563
50 แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการดำเนินนโยบายสำคัญของรัฐบาล ครั้งที่ 17/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
78
21 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18