ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 การขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม ดาวน์โหลดเอกสาร
85
20 ต.ค. 2563
22 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
128
20 ต.ค. 2563
23 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
44
05 ต.ค. 2563
24 ผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
33
01 ต.ค. 2563
25 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
01 ต.ค. 2563
26 เอกสารเผยแพร่ข้อห้ามและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาวินัยให้กับข้าราชการทราบและถือปฏิบัติ ดาวน์โหลดเอกสาร
33
01 ต.ค. 2563
27 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
76
01 ต.ค. 2563
28 กฏบัตรการตรวจสอบภายใน ดาวน์โหลดเอกสาร
89
11 ก.ย. 2563
29 การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
107
10 ก.ย. 2563
30 ประกาศ ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
106
31 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18