ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 กฏบัตรการตรวจสอบภายใน ดาวน์โหลดเอกสาร
4
11 ก.ย. 2563
2 การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
3
10 ก.ย. 2563
3 ประกาศ ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
31 ส.ค. 2563
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
7
24 ส.ค. 2563
5 ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม ดาวน์โหลดเอกสาร
50
31 ก.ค. 2563
6 รายละเอียดเบื้องต้น เกียวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
14
31 ก.ค. 2563
7 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
7
30 ก.ค. 2563
8 ประกาศช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย วาตภัย กรณีพืชผลทางการเกษตรเสียหาย ดาวน์โหลดเอกสาร
37
22 ก.ค. 2563
9 ประชาสัมพันธ์แจ้งสิทธิแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา
23
21 ก.ค. 2563
10 แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการดำเนินนโยบายสำคัญของรัฐบาล ครั้งที่ 24/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
02 ก.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15